Menu

Dokumenta

Dokumenta

- Izveštaj revizora za 2023. godinu

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za I kvartal 2024

- Program poslovanja za 2024. godinu

- Program poslovanja za 2023. godinu

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za IV kvartal 2023

- Program poslovanja za 2022. godinu

- Izveštaj revizora za 2022. godinu

- Program poslovanja za 2021. godinu

- Rebalans programa poslovanja za 2021. godinu

- II Rebalans programa poslovanja za 2021. godinu

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za II kvartal 2021. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za II kvartal (Obrazac 12)

 

- Rebalans programa poslovanja za 2020. godinu

- III Rebalans programa poslovanja za 2020. godinu

- Program poslovanja za 2020. godinu

- Plan nabavki za 2020 godinu

- I izmena Plana nabavki za 2020 godinu

- II izmena Plana nabavki za 2020 godinu

- Usklađen Plan nabavki za 2020 sa novim ZJN (Sl. gl. RS 91/19)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za I kvartal 2020. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za I kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za II kvartal 2020. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za II kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za III kvartal 2020. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za III kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2020. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za IV kvartal (Obrazac 12)

- Izveštaj revizora za 2020. godinu

 

 

- Rebalans programa poslovanja za 2019. godinu

- Program poslovanja za 2019. godinu

- Plan nabavki za 2019 godinu

- I izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- II izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- III izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- IV izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- V izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- VI izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- VII izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- VIII izmena Plana nabavki za 2019 godinu

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za I kvartal 2019. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za I kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za II kvartal 2019. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za II kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za III kvartal 2019. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za III kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2019. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za IV kvartal (Obrazac 12)

 

- III Rebalans programa poslovanja za 2018.

- II Rebalans programa poslovanja za 2018.

- Rebalans programa poslovanja za 2018.

- Program poslovanja za 2018. godinu

- Plan nabavki za 2018 godinu

- I izmena Plana nabavki za 2018 godinu

- II izmena Plana nabavki za 2018 godinu

- III izmena Plana nabavki za 2018 godinu

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za I kvartal 2018. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za I kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za II kvartal 2018. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za II kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za III kvartal 2018. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za III kvartal (Obrazac 12)

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2018. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za IV kvartal (Obrazac 12)

- Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

- Izveštaj revizora za 2018. godinu

- Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja revizora za 2018. godinu

 

- Rebalans programa poslovanja za 2017.

- Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja SC 2017-2021

- Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja SC 2017-2027

- Program poslovanja za 2017. godinu

- Plan nabavki za 2017 godinu

- Izmene Plana nabavki za 2017 godinu

- II izmena Plana nabavki za 2017 godinu

- III izmena Plana nabavki za 2017 godinu

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za I kvartal 2017. godine

- Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja (Obrazac 12)

- Izveštaj revizora za 2017. godinu

- Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja revizora za 2017. godinu

 

 

 

- Program poslovanja za 2016. godinu

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za I kvartal 2016. godine

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za II kvartal 2016. godine

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za III kvartal 2016. godine

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2016. godine

- Rebalans Programa poslovanja za 2016. godinu

- Plan nabavki za 2016 godinu

- Izmene Plana nabavki za 2016 godinu

- II izmena Plana nabavki za 2016 godinu

- Finansijski izveštaj i Izveštaj revizora za 2016. godinu

 

 

- Program poslovanja za 2015. godinu

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za I kvartal 2015. godine

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za II kvartal 2015. godine

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za III kvartal 2015. godine

- Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2015. godine

- Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu

- Završni račun za 2015. godinu

- Izveštaj revizora za 2015. godinu

 

- Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

- Izveštaj revizora za 2014. godinu

- Završni račun za 2014. godinu

 

- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u JP "Sava Centar"

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JP "Sava Centar" 2019

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JP "Sava Centar" 2020

 

Organizaciona šema JP Sava Centar