Menu

16. BFI 2019 - Batševa ansambl, Tel Aviv

batsheva
Kategorija
Muzičko-scenski
Datum
08 april 2019 20:00
Venue
Velika dvorana
Telefon
220-60-60
Cene ulaznica: 1500, 1700 i 1900 dinara

Batševa ansambl

Tel Aviv, Izrael

Batsheva Ensamble

Tel Aviv, Israe

 

 

Sadeh21

koreografija/choreography: Ohad Naharin in collaboration with dancers of Batsheva Dance Company

dizajn zvuka/soundtrack design: Maxim Waratt

kostimi/costume design: Ariel Cohen

dizajn svetla i scene/lighting and stage design: Avi Yona Bueno (Bambi)

dizajn video titla/video subtitle design: Raz Friedman

trajanje/duration: 75’

premijera/premiere: Israel Festival, Jerusalem, 2011


narudžbina/commissioned by: Luminato, Toronto Festival of Arts & Creativity and The Israel Festival, Jerusalem
produkcija/produced by: Batsheva Dance Company, with the generous support of the Michael Sela Fund for Development of Young Artists

...Gaga je inovativni jezik pokreta koji Naharin razvija godinama. On smatra da Gaga "pruža mnogo više od mogućnosti za napredak u atletskom smislu". Reč je o "delikatnosti, malim gestovima, izvan svakodnevnog". O formi koja treba da stigne iz unutrašnjosti igrača, čije će životno iskustvo utvrditi oblik i ton pokreta. Zvuči pomalo tajnovito dok se ne vidi u praksi. Ipak, 75-minutni "Sadeh21" pruža mnogo više od obične demonstracije sistema pokreta. Uprkos odsustvu narativnih elemenata, 21 epizoda (sadeh se može prevesti kao list rukopisa ili odeljak) obiluje odblescima čovečanstva, sa vinjetama toliko prolaznim, koliko i sugestivnim…

…Gaga, the innovative movement language devised by Naharin over many years. He has said that Gaga is “not just about making you a better athlete.” It’s about “delicacy, small gestures, going beyond the daily.” It’s about form, and it must come from inside the dancer, whose experience of life will determine the shape and tone of the movement. It sounds a bit mystical until you see it in action. Yet the 75-minute “Sadeh21” seems a lot more than a dry demonstration of a movement system. Despite the absence of narrative elements, the 21 episodes (sadeh can be translated as a manuscript leaf or section) abound in flashes of humanity, vignettes as fleeting as they are suggestive…

Ohad Naharin je koreograf, umetnički direktor Kompanije Batševa i tvorac Gaga tehnike. Rođen je 1952. godine u Mizri, Izrael. Majka mu je koreograf, pedagog igre i instruktorka Feldenkraisove metode, a otac je bio glumac i psiholog. Uprkost nedostatku formalnog obrazovanja, Naharin se pridružio Kompaniji Batšheva 1974. godine. Tokom prve sezone, gostujući koreograf Marta Grem ga je pozvala da se pridruži njenoj kompaniji u Njujorku. Između 1975. i 1976. godine, Naharin je pohađao Školu američkog baleta, bio student  Džulijard univerziteta i pratio časove Megi Blek i Dejvida Hauvarda. Zatim se tokom jedne sezone pridružio Bežarovom baletu XX veka u Briselu, da bi se vratio u Njujork 1979. godine i napravio svoj koreografski prvenac u studiju Kazuko Hirabajiši. Od 1980-1990. godine, postavljao je radove u Njujorku i inostranstvu, uključujući komade za Kompaniju Batševa, Kompaniju Kibuc i Holandski teatar igre. Istovremeno, radio je sa svojom prvom suprugom Mari Kadživarom i grupom igrača u Njujorku. Naharin i Kadživara su sarađivali sve do njene smrti 2001. godine. Godine 1990., postavljen je za umetničkog direktora Kompanije Batševa, a iste godine je osnovao podmladak glavne trupe – Batševa ansambl. Od tada je kreirao preko trideset radova za obe kompanije. Pored svog scenskog delovanja, razvio je inovativni jezik pokreta Gaga, zasnovan na istraživanju povećanja senzacije i mašte, kroz koji se stiče svest o formi, pronalaze novi obrasci kretanja i prevazilaze zacrtane granice. Gaga je svakodnevni trening za njegove igrače i globalno rasprostranjena tehnika među profesionalcima i amaterima u igri. Naharin se tokom detinjstva bavio muzikom, pa je kasnije svoj koreografski rad prožimao jedinstvenim muzičkim darom. Sarađivao je sa izraelskom rok grupom The Tractor's Revenge ("Kir", 1990), kompozitoirima Avijem Balelijem ("Anafaza", 1993), Ivrijem Liderom ("Z / na", 1995) i Grišom Lihtenbergerom (“Poslednje delo", 2015). Pod pseudonimom Maksim Varat, komponovao je muziku za "MAKS" (2007), montirao i miksovao numere za filmove filmove "Mamootot" (2003), "Hora" (2009), "Sadeh21" (2011), "Rupa" (2013), "Poslednje delo" (2015) i "Venecuela" (2017). Naharinov rad je prikazan u nekoliko filmova. U dokumentarcu "Izvan fokusa" (2007), režiser Tomer Hejman snimio je proces restauracije komada "Dekadens" za trupu Cedar Lake. Godine 2015., braća Hejman prikazuju dokumentarac o Naharinu, "Gospodin Gaga", na oduševljenje kritike i publike. Građanin Izraela i SAD, Naharin trenutno živi u Izraelu sa suprugom, igračicom i kostimografkinjom Eri Nakamurom i njihovom kćerkom Nogom.

Ohad Naharin is a choreographer, the Artistic Director of Batsheva Dance Company, and creator of the Gaga movement language. Naharin was born in 1952 in Mizra, Israel.  His mother is a choreographer, dance teacher, and Feldenkrais instructor, and his father was an actor and psychologist.  He joined Batsheva Dance Company in 1974 despite having little formal training.  During his first year, guest choreographer Martha Graham invited him to join her own company in New York.  Between 1975 and 1976, Naharin studied at the School of American Ballet, The Juilliard School, and with Maggie Black and David Howard.  He then joined Maurice Béjart’s Ballet du XXe Siecle in Brussels for one season. Naharin returned to New York in 1979 and made his choreographic debut at the Kazuko Hirabayshi studio the following year.  From 1980 until 1990, Naharin presented works in New York and abroad, including pieces for Batsheva Dance Company, the Kibbutz Contemporary Dance Company, and Nederlands Dans Theater.  At the same time, he worked with his first wife, Mari Kajiwara, and a group of dancers in New York.  Naharin and Kajiwara continued to work together until she died in 2001.  In 1990, Naharin was appointed Artistic Director of Batsheva Dance Company, and in the same year, he established the company’s junior division, Batsheva – the Young Ensemble.  He has since created over thirty works for both companies. In addition to his stagework, Naharin also developed Gaga, an innovative movement language based on research into heightening sensation and imagination, becoming aware of form, finding new movement habits, and going beyond familiar limits.  Gaga is the daily training of Batsheva’s dancers and has spread globally among both dancers and non-dancers. Naharin trained in music throughout his childhood and continues to infuse his work with a unique musicality.  He collaborated with the Israeli rock group, The Tractor’s Revenge (“Kyr”, 1990), Avi Balleli and Dan Makov (“Anaphaza”, 1993), Ivri Lider (“Z/na”, 1995), and Grischa Lichtenberger (“Last Work”, 2015). Under the pseudonym Maxim Waratt, he composed music for “MAX” (2007) and edited and mixed the soundtracks for “Mamootot” (2003), “Hora” (2009), “Sadeh21” (2011), “The Hole” (2013), “Last Work” (2015) and “Venezuela” (2017). Naharin’s work has also been featured in several films. In his 2007 documentary “Out of Focus”, director Tomer Heymann filmed the process of restaging “Decadance” with Cedar Lake Contemporary Ballet.  And in 2015, the Heymann Brothers released their comprehensive documentary about Naharin, “Mr. Gaga”, to critical and audience acclaim. A citizen of both Israel and the United States, Naharin currently lives in Israel with his wife, dancer and costume designer Eri Nakamura, and their daughter, Noga.

Kompanija Batševa je od kritike priznata i od publike široko prihvaćena kao jedna od najvažnijih kompanija savremene igre na svetu. Zajedno sa Batševa ansamblom, trupa se može pohvaliti sa 34 igrača iz Izraela i iz inostranstva. Kompanija Batševa je najveća kompanija igre u Izraelu, koju krasi veliki broj nastupa na domaćim i inostranim scenama, odnosno preko 250 izvedenih predstava i oko 100.000 gledalaca godišnje. Kao jedan od najpriznatijih svetskih koreografa, Ohad Naharin je preuzeo ulogu umetničkog direktora trupe 1990. godine, i poveo je u novu eru, vođen svojom avanturističkom kustoskom vizijom i prepoznatljivim koreografskim rečnikom. Batševini igrači učestvuju u svim kreativnim procesima u studiju, ali i stvaraju svoja dela u okviru godišnjeg projekta "Batševini igrači kreiraju" uz podršku Fonda Majkla Sela za napredak mladih umetnika. Batševa kompanija igre osnovana je kao repertoarska kompanija 1964. godine od strane baronice Batševe de Rotšild, koja za prvog umetničkog savetnika imenovala Martu Grem. Od 1989. godine, sedište trupe je u Suzan Delal centru u Tel Avivu.

Batsheva Dance Company has been critically acclaimed and popularly embraced as one of the foremost contemporary dance companies in the world. Together with Batsheva - The Young Ensemble, the Company boasts a roster of 34 dancers drawn from Israel and abroad. Batsheva Dance Company is Israel's biggest company, maintaining an extensive performance schedule locally and internationally with over 250 performances and circa 100,000 spectators every year. Hailed as one of the world's preeminent contemporary choreographers, Ohad Naharin assumed the role of Artistic Director in 1990, and propelled the company into a new era with his adventurous curatorial vision and distinctive choreographic voice. The Batsheva dancers take part in the creative processes in the studio and even create their own works in the annual project "Batsheva Dancers Create" supported by The Michael Sela Fund for Cultivation of Young Artists at Batsheva. Batsheva Dance Company was founded as a repertory company in 1964 by the Baroness Batsheva de Rothschild who enlisted Martha Graham as its first artistic adviser. Since 1989, Batsheva Dance Company has been in residence at the Suzanne Dellal Centre in Tel Aviv.

Remek delo, tako lepo!

A masterpiece, so beautiful!

© GLZ Radio, Gaby Aldor

Oslobađanje osećanja... naelektrisana tela... naštimovana kao bajkovit orkestar, izuzetna preciznost – toliko lepa kao san.

Liberation of feelings… electrifying bodies… tuned like a fairytale orchestra, remarkable precision - and it's as beautiful as a dream.

© Ynet

Ostavlja publiku sa strahopoštovanjem i uzbuđenjem... kreacija koje poseduje preciznu arhitektonsku strukturu koja izgleda nemilosrdno... duhovitost i iznenađenja.

Leaves the audience with awe and excitement... a creation possessing precise architectural structure that seems savage… humor and surprises.

© Habama

Hipnotišuća igra od prvog trenutka... estetsko i ushićeno iskustvo... komad koji miluje dušu, komad od koga ne želite da se rastanete.

Hypnotizing dance from the first moment… an aesthetic and enrapturing experience… a piece that caresses the soul, a piece you do not want to part with.

© Israel Today

 
 

Izdavanje prostora

Sava Centar izdavanje poslovnog prostora

Ugostiteljske usluge

Sava Centar ugostiteljske usluge

Tehničke usluge

Sava Centar tehničke usluge

Radno vreme blagajne

  • tick ruka
  • 10-16h (radnim danom)
  •  
  • Telefon: 220-6060

VAŽNO: Sava Centar ne snosi odgovornost za oštećenje i ukradene ulaznice. Ulaznicu ne možete zameniti ili tražiti povraćaj novca. U slučaju otkazivanja  događaja izvršiće se povraćaj novca. Najstrožije je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, foto-aparata ili bilo kakve opreme za snimanje slike i zvuka u prostoru u kome se održava program. U objektu Sava Centra je zabranjeno pušenje.